POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Organizatorem szkolenia jest Fundacja Holistic Lab z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 5, KRS 0000684521, NIP 9571096110.

2) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację Holistic Lab. Uczestnicy szkolenia mają obowiązek zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.

3) Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie; o wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje uczestników szkolenia.

4) Informacje, dotyczące organizacji szkolenia, miejsca jego realizacji oraz tematyki, znajdują się na stronie: www.zango.pl

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1)Zapisanie się na Wydarzenie (warsztat, kurs) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Wydarzeń wraz z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia rekrutacji na wydarzenie przez firmę Fundacja Holistic Lab, siedziba firmy Al.. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, NIP 9571096110.

2)Aby zawrzeć umowę uczestnictwa w wydarzeniu, należy wysłać wiadomość e-mail (zgłoszenie), zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie wydarzenia.

3)Za zawarcie umowy uważa się dokonanie płatności zaliczki lub całości kwoty na konto firmy do 5 dni od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia. Całość opłaty (w przypadku Wydarzeń gdzie obowiązkowa jest zaliczka) należy dokonać do 14 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

4)Wpłat należy dokonywać na konto podane w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

5)Liczba miejsc na Wydarzeniu jest ograniczona i uzależniona od rodzaju wydarzenia. O wykupieniu miejsca decyduje kolejność wpłat.

PŁATNOŚCI

1)Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności opłaty za szkolenie w terminie do 5 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia na numer rachunku bankowego Organizatora, zgodnie z danymi podanymi na stronie internetowej w zakładce Szkolenia.

2)Nieobecność uczestnika szkolenia bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji nie uprawnia do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za szkolenie.

3)Cena szkolenia nie obejmuje kosztów: dojazdu uczestników, parkingu, noclegu, wyżywienia chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

4)W przypadku niewystarczającej ilości Zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia bez roszczeń finansowych ze strony Uczestników. Wpłacone opłaty zostaną zwrócone wszystkim Uczestnikom Wydarzenia.

REZYGNACJA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1)W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty, gdy rezygnacja nastąpi w terminie do 14 dni przed planowanym terminem Wydarzenia. Oświadczenia o rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej na adres biuro@zango.pl

2) W przypadku rezygnacji, istnieje możliwość przepisania wejścia na wydarzenie na inną, wskazaną osobę. W celu przepisania osoby, należy wysłać wiaodmość e-mail na adres: biuro@zango.pl Przepisanie możliwe jest najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ) jest organizator szkolenia Fundacja Holistic Lab, ul. Grunwaldzka 355, 80-355 Gdańsk.

2) Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji szkolenia.

3) Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestników szkolenia.

2) Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia przez uczestników bez zgody organizatora szkolenia.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie szkolenia oraz regulaminie.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed wyznaczoną datą jego rozpoczęcia

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za dokonane przez uczestników szkolenia zniszczenia na terenie obiektów, w których przeprowadzane są działania związane ze szkoleniem.

6)W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.